สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม

ตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข

หมายเหตุ ::
B หมายถึง
A หมายถึง


ข้อมูลพิกัดสถานพยาบาลได้มาจาก : ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ทรัพยากรสุขภาพ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ http://gishealth.moph.go.th

ปีงบประมาณ 2560

รหัสพื้นที่BAKPI