สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
การใช้บริการสาธารณสุข
Smiley face

652,878

จำนวนผู้ป่วยนอก
(คน)

Smiley face

1,928,558

จำนวนผู้ป่วยนอก
(ครั้ง)

Smiley face

67,134

จำนวนผู้ป่วยใน
(คน)

Smiley face

350,598

จำนวนผู้ป่วยใน
(วัน)

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 1 ปีที่ได้รับวัคซีน
Smiley face

96.29%

BCG

Smiley face

97.30%

HBV1

Smiley face

69.20%

MMR

ความครอบคลุมของเด็กอายุครบ 3 ปีที่ได้รับวัคซีน JE,MMR2
Smiley face

59.06%

JE

Smiley face

76.95%

MMR2

เด็กอายุ 0 – 5 ปีมีพัฒนาการสมวัย
Smiley face

91.60%

เด็กอายุ 0 – 5 ปี
มีพัฒนาการสมวัย

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองความดันโลหิตสูง
Smiley face

79.18%

HT

ประชากรอายุ 35 ปี ขึ้นไปที่ได้รับการคัดกรองเบาหวาน
Smiley face

78.25%

DM

ผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูงที่ขึ้นทะเบียนได้รับการประเมินโอกาสเสี่ยงต่อโรคหัวใจและหลอดเลือด
Smiley face

77.59%

DMHT CVD Risk