สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด
อุบลราชธานี

 

 

 

 

 

 

ทีมพัฒนาโปรแกรม
คู่มือการใช้งานโปรแกรม
Map Dashboard Dashboard New What NEW! Q&A
:: มีอะไรใหม่ใน HDC
  • ปรับ Data-Exchange พัฒนาการล่าช้า
  • เพิ่มการตรวจสอบข้อมูลรายวัน cr. @เอกภาพ ศรีเจริญ นครพนม
  • เพิ่มการตรวจสอบการใช้งาน Data Exchange
  • ปรับ Dashboard
  • ปรับปรุง Data-Exchange งานสร้างเสริมภูมิคุ้มกันโรค เพิ่มการได้รับ IPV
  • แก้ไขรายงาน การคัดกรอง >> ร้อยละของ Healthy Ageing ที่ร้อยละการประเมินไตรมาส 3-4 คลาดเคลื่อน
  • ปรับปรุง Data-Exchange Service Plan สาขาไต
  • แก้ไขรายงาน OHSP จำนวนคนไข้ (ครั้ง) เฉลี่ย ต่อทันตบุคลากรต่อปี ปรับการนับซ้ำให้ถูกต้องตามนิยาม
  • แก้ไขเพิ่มเมนูการค้นหารายงานใน Dashboard New
  • แก้ไขลบเมนูการตรวจสอบคุณภาพข้อมูลแบบเดิมออก